Algemene Voorwaarden

Definities:

– Opdrachtnemer: Christi de Cocq van Delwijnen, handelend onder Christi’s Dienstverlening. Christi’s Dienstverlening is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68627831, mede handelend onder de namen bychristi.com en bychristi.nl.

- Opdrachtgever: degene die een dienst (zoals een workshop, een cursus, een consult of een schrijfopdracht) afneemt bij opdrachtnemer.
– Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Christi’s Dienstverlening, zoals maar niet beperkt tot online programma’s, offline opleidingen, cursussen, live bijeenkomsten, readings, coaching(trajecten), bloggen en copywriting
– Schriftelijk: Zowel op papier als per e-mail.
– BTW nr: NL001929207B16


Contactgegevens:

Adres: Oude Groenestraat 6-125, 6678 MB Oosterhout Gld. 
E-mail: info@bychristi.com


Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten terzake door of namens opdrachtnemer verzorgde artikelen, producten, trainingen, cursussen, coaching en events.

1.2 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld.

1.4 Opdrachtnemer is niet BTW-plichtig. Alle in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn derhalve exclusief BTW.


Artikel 2 - Online cursusaanbod

2.1 Inschrijven voor een online training of cursus gebeurt uitsluitend via de website mediumacademie.nl. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Opdrachtnemer bevestigt per e-mail de inschrijving.

2.2 De inschrijving is niet eerder definitief dan wanneer het verschuldigde deelnemersgeld is betaald.

2.3 Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.4 Opdrachtnemer spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de cursussen en de trainingen.

2.5 Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door opdrachtnemer geleverde cursussen en trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na afronding hiervan, schriftelijk en gemotiveerd, aan Christi’s Dienstverlening kenbaar te worden gemaakt, t.a.v. Christi de Cocq van Delwijnen, Oude Groenestraat 6-125, 6678 MB Oosterhout. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

2.6 Voor online cursussen geldt dat een cursus binnen 12 maanden moet worden afgerond.

2.7 Betaling

2.7.1 Betaling voor online cursussen geschiedt via bankoverboeking.

2.7.2 De deelnamekosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. De online academie leidt automatisch door naar Mollie Payments, via welke ook de factuur wordt verstuurd.

2.7.2 Opdrachtnemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en elektronische betaling en zorgt voor een veilige webomgeving.

2.7.3 Bij inschrijving voor een online training wordt te allen tijde het volledige bedrag in rekening gebracht. Indien een deelnemer de inschrijving annuleert of onderbreekt vindt er geen restitutie plaats.


Artikel 3 – offline cursusaanbod

3.1 Inschrijven voor een opleiding, cursus, workshop of training gebeurt schriftelijk, via email, messenger, sms of whatsapp. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. 

3.2 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren.

3.3 De inschrijving is niet eerder definitief dan wanneer het verschuldigde deelnemersgeld is betaald.

3.4 Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3.5 Opdrachtnemer spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de cursussen en de trainingen.

3.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training of cursus geen doorgang te laten vinden. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren.

3.7 Mocht een cursus na aanvang door omstandigheden niet of tijdelijk niet vervolgd kunnen worden, dan zal opdrachtnemer in alle redelijkheid een alternatief aanbieden. Dit kan vervolg van de cursus via internet zijn, of op een tijdstip verder in de toekomst. Ook kan opdrachtnemer een tegoedbon aanbieden ter hoogte van de waarde van nog niet genoten cursusdagen. Alleen in uiterste gevallen zal opdrachtnemer overgaan tot het restitueren van de waarde van nog niet genoten lessen aan de deelnemers. Hiervoor zal opdrachtnemer met deelnemers individueel in overleg gaan. Is uitsluitend betaald door middel van een Meedoen-tegoed dan wordt niet overgegaan tot restitutie van niet genoten lessen.  

3.8 betaling.

3.8.1 Indien opdrachtnemer via email de aanmelding voor een cursus heeft bevestigd, ontvangt de deelnemer een factuur. Zolang de factuur niet door Christi’s Dienstverlening is verzonden, kan de consument de overeenkomst eenzijdig ontbinden.

3.8.2 Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Christi de Cocq van Delwijnen zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

3.9 herroepingsrecht, annulering en restitutie

3.9.1Annulering van een cursus of een workshop door opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

3.9.2 Bij aanmelding voor een offline training heeft de consument te allen tijde gedurende drie dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, ingaande op de dag van verzending van de factuur.

3.9.3 Bij annulering van een cursus of workshop langer dan een week voor aanvang van de workshop/cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering van een cursus of workshop binnen een week voor aanvang wordt 50% van het cursus-/workshoptarief in rekening gebracht. Bij annulering op de dag zelf wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

3.10 Het missen van een of meerdere lessen door ziekte of andere oorzaken

3.10.1 Er is geen mogelijkheid om vanwege ziekte van opdrachtgever of andere redenen een les of workshop gerestitueerd te krijgen. In overleg is het mogelijk om een les in te halen bij een andere cursus, workshop, opleiding of training indien daar op dat moment aanbod in is. Dit is mogelijk tot 6 maanden na de laatste lesdag van de cursus waarin de gemiste les(sen) viel(en). Een gemiste les wordt niet gecompenseerd d.m.v. een privéconsult. 

3.10.2 In geval van ziekte van opdrachtnemer zal gezocht worden naar een vervangende datum. AIs die niet beschikbaar is of als opdrachtgever op de vervangende datum niet in de gelegenheid is om deel te nemen, zal in overleg worden gezocht naar een individuele, passende oplossing.


Artikel 4 – online en offline spirituele consulten

4.1 De op bychristi.com en bychristi.nl of door opdrachtnemer tijdens een consult aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. U wordt altijd geacht om nadere informatie in te winnen. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

4.2 De consulten die opdrachtnemer aanbiedt zijn niet bedoeld om enige lichamelijke en/of emotionele aandoeningen te behandelen die een gedegen onderzoek of behandeling door een arts of psychiater vereisen. Als u het gevoel heeft een arts of andere hulpverlener te moeten consulteren wordt u aangeraden dit te doen. Ook opdrachtnemer zal dit doen als indruk bestaat dat dat nodig is. De aangeboden coaching en counseling van opdrachtnemer is uitstekend als ondersteuning bij andere therapieën die u wellicht nodig heeft en kan tevens in andere gevallen zeer heilzaam zijn als op zichzelf staande counseling en coaching.

4.3 De mediamieke consulten van opdrachtnemer hebben een experimenteel karakter, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. U bent als opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitkomsten en de inhoud van een privéconsult. Iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor elke keuze/beslissing in het leven.

4.4 Betaling.

Betaling van een offline consult geschiedt ofwel voorafgaand aan het consult per bankoverboeking op basis van een factuur, ofwel op de dag van het consult via 'tikkie' of contant. Afzeggingen binnen 24 uur voor het consult worden doorberekend. Betaling van een online consult geschiedt minimaal 12 uur voorafgaand aan het consult per bankoverboeking, waarvoor een factuur zal worden toegezonden.

4.5 Een consult dat door u binnen 15 minuten na aanvang wordt afgebroken omdat het niet aan uw verwachtingen voldoet, hoeft niet te worden voldaan. Is het consult al voldaan door middel van een cadeaubon of een voucher van een Doe Mee!-regeling dan zal samen met u naar een passende oplossing worden gekeken. 


Artikel 5 - Klachten online en offline opleidingen, cursussen, workshops en trainingen en spirituele consulten

5.1 Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door opdrachtnemer geleverde opleidingen, cursussen, workshops, trainingen en consulten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na afronding hiervan, schriftelijk en gemotiveerd, aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, t.a.v. Christi de Cocq van Delwijnen, Oude Groenestraat 6-125, 6678 MB Oosterhout. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben. 

5.2 Bij klachten zal opdrachtnemer contact opnemen met opdrachtnemer om samen in redelijkheid en billijkheid naar een passende oplossing te zoeken.


Artikel 6 – Copywriting

6.1 Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Christi daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig de afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Christi anders aangeeft.

6.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6.4 Teksten die voorafgaand aan publicatie goedgekeurd dienen te worden krijgen daarvoor per mail een uiterste reactiedatum. Wordt binnen de gestelde reactietermijn geen terugkoppeling gegeven dan is opdrachtnemer niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor eventuele uit de publicatie voortvloeiende gevolgen. 


Artikel 7 – Intellectueel eigendom

7.1 De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan deelnemers verstrekte materialen met betrekking tot opleidingen, cursussen, workshops en trainingen alsmede de inhoud van de webpagina’s van bychristi.com en bychristi.nl komen opdrachtnemer toe. Alle door opdrachtnemer verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.

7.2 Het niet toegestaan om op basis van de door of namens opdrachtnemer verstrekte informatie (cursus- of workshopmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke cursus of workshop te ontwikkelen of te geven, tenzij opdrachtnemer daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

7.3 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot in opdracht geschreven blogs, social media uitingen en andere on- en offline teksten berusten bij de opdrachtgever.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid

7.1 Met het geven van de cursus of workshop of het organiseren van events aanvaardt opdrachtnemer een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door opdrachtnemer geleverde workshops, cursussen en events de uiterste zorg wordt betracht, kan opdrachtnemer de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Opdrachtnemer is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele materiële en immateriële schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainings- of eventlocatie.

7.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door de deelnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door deelnemer of enige derde van door opdrachtnemer informatie (cursus- of opleidingsmateriaal), geleverde training en cursus of georganiseerd event.

 

Artikel 8 – Privacy

8.1 De persoonsgegevens die consument verstrekt bij inschrijving of aankoop worden door opdrachtnemer vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht. De gegevens kunnen door opdrachtnemer worden gebruikt om informatie te sturen over relevante diensten van opdrachtnemer. Indien consument geen prijs meer stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder vermelding van ‘afmelding’ naar Christi de Cocq van Delwijnen, info@bychristi.com. Uitschrijven door middel van de uitschrijflink die op de nieuwsbrieven meegestuurd wordt is ook mogelijk.

8.2 Opdrachtnemer verstrekt geen gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij opdrachtnemer daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

8.3 Opdrachtnemer bewaart de verstrekte persoonsgegevens zolang de consument gebruik maakt van het lopende aanbod of de nieuwsbrief ontvangt. Op verzoek worden alle gegevens direct verwijderd.

8.4 Opdrachtnemer voldoet aan de actuele wetgeving die geldt voor de registratie persoonsgegevens.

9.5 Bij aankoop van een product of training is opdrachtnemer wettelijk verplicht de adresgegevens op de factuur te vermelden. Indien dit ongewenst is, neem dan contact op voor de mogelijkheid tot een anonieme aankoop.


Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en consument is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechter.

9.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

9.4 Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

9.5 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van bovengenoemde voorwaarden dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.